Kwaliteitscontrole

Het jaar 2010 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit.

Het belang van wilde bloemenmengsels

Vlinders, bijen, hommels en insecten zorgen ze voor de instandhouding van de botanische biodiversiteit. Bloemplanten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van bestuivers, vooral insecten. Veel bestuivende insecten en een rijke flora scheppen op hun beurt weer een voedselbron voor vogels en andere dieren. Bestuivers (en bestuiving) vormen dus een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn daarmee essentieel voor de biodiversiteit.

Bestuivers zijn voor hun voortbestaan vooral afhankelijk van voldoende voedselbronnen. Stuifmeel en nectar moeten gedurende bijna het gehele seizoen beschikbaar zijn.

Het is dus belangrijk om te zorgen dat bermen, oevers, groenstroken, plantsoenen, recreatieterreinen en braakliggende een rijke varietie aan voedsel- en waardplanten bieden van met name inheemse soorten. Alle wilde bloemenmengsels van MediGran zijn geschikt om de biodiversiteit van een perceel te vergroten. Met name de specifieke mengsels als het bijenmengsel, de vlinderbloemenmengsel en de nectarhoudende mengsels kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Interessante links

Natura 2000, het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese lidstaten, vormt de hoeksteen van het beleid van de Europese Unie voor het behoud en het herstel van de biodiversiteit.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In Nederland wordt gewerkt aan een Ecologische Hoofdstructuur om de afname van de biodiversiteit in Nederland af te remmen. Dit beleid is gebaseerd op de eilandentheorie die stelt dat een groter aaneengesloten natuurgebied een relatief grotere biodiversiteit heeft. Natuurgebieden kunnen ook met kleine corridors (bv. ecoducten) aaneengesloten worden.

Taskforce Biodiversiteit is in januari 2009 in het leven geroepen om het kabinet concrete maatregelen aan te reiken voor het behoud van biodiversiteit en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De Nationale Proeftuin heeft als doel Nederlanders actief te betrekken bij het onderwerp biodiversiteit, en agro-cultureel erfgoed in het bijzonder.

De Vlinderstichting. De site met alle informatie over vlinders, en de aanleg van voor vlinders aantrekkelijke groenstroken.