Natuurontwikkeling

Inzaaien wel of niet noodzakelijk  
In de afgelopen jaren is er veel geschreven door deskundigen over ecologisch groenbeheer en het inzaaien van inheemse kruidenmengsels ten aanzien van natuurontwikkeling. Maar waar liggen de grenzen van en voor het menselijk ingrijpen? Moeten we ervan uitgaan dat de natuur het zelf ‘wel redt’? En dan kunnen we daar alleen nog over praten als de definitie van natuur door alle partijen als dezelfde wordt begrepen. Kun je een braakliggend stuk grond in een verstedelijkt gebied natuur noemen?
Vele onderzoeken hebben inmiddels het nut van het inzaaien van kruidenmengsels aangetoond. Echter blijkt dit niet altijd nodig. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van aaneengesloten bloemrijke graslanden. Echter is dit meestal niet het geval. Bovendien is inzaaien vaak effectiever om een biodiverse vegetatie te ontwikkelingen. Hiernaast de argumenten voor het gebruik van inheemse zaden. Door een inheemse plantenzaden van een kwalitatief hoog niveau beschikbaar te stellen draagt MediGran bij aan natuurontwikkeling.

Argumenten voor het inzaaien van inheemse zaden

  • veel soorten zijn verdwenen
  • minder natuurlijke verspreidingsmogelijkheden
  • fragmentatie natuurlijke percelen
  • versnelde realisatie van een grote soortenrijkdom (biodiversiteit)