Natuurontwikkeling

Inzaaien wel of niet noodzakelijk  
In de afgelopen jaren is er heel veel geschreven door deskundigen van verschillende disciplines over ecologisch groenbeheer en het inzaaien van inheemse kruidenmengsels. Waar liggen de grenzen van en voor het menselijk ingrijpen? Moeten we ervan uitgaan dat de natuur het zelf ‘wel redt’? En dan kunnen we daar alleen nog over praten als de definitie van natuur door alle partijen als dezelfde wordt begrepen. Kun je een braakliggend stuk grond in een verstedelijkt gebied natuur noemen?
Vele onderzoeken hebben inmiddels het nut van het inzaaien van kruidenmengsels aangetoond. Hiernaast de argumenten voor het gebruik van inheemse zaden. Wij vinden het belangrijk te zorgen dat er zaden van een kwalitatief hoog niveau beschikbaar zijn.

Argumenten voor het inzaaien van inheemse zaden

  • veel soorten zijn verdwenen
  • minder natuurlijke verspreidingsmogelijkheden
  • fragmentatie natuurlijke percelen
  • versnelde realisatie van een grote soortenrijkdom (biodiversiteit)